Inleiding

 

Rotterdam is een stad van uitersten. Decennia gevormd door de haven, met al zijn facetten.
Van Katendrecht tot Kralingen. Verfijnd en met rauwe randjes. Een stad van niet praten, maar van doen. Een stad waar 175 nationaliteiten wonen, ieder met eigen gebruiken en gewoontes.

 

Rotterdammers zijn trots op hun stad en de manier waarop deze smeltkroes met elkaar in één gemeente leeft en woont. Sterk, in sociale verscheidenheid en culturele rijkdom.

 

Waar festivals en evenementen (inter-)nationale faam hebben verworven, waar het Erasmus Medisch Centrum wereldfaam geniet en waar vanuit de baggeraars de wereld overgaan.

 

Dit is de stad waar G.Ph. Verhagen zijn hart aan verpand had, toen hij in 1961 overleed. In 1950 heeft hij zijn vermogen in een Stichting ondergebracht. Na zijn overlijden werd de Stichting actief, om met een aanzienlijk bedrag iets voor Rotterdam terug te doen.

 

 

 

Voor een sociaal divers en cultureel, sterk Rotterdam

 

De Stichting

 

De G.Ph. Verhagen - Stichting is in 1950 opgericht door de Kralingse industrieel
G.Ph. Verhagen en trad in werking bij zijn overlijden in 1961. Hij vermaakte zijn vermogen,
na enkele ruimhartige legaten, aan de Stichting.

G. Ph. Verhagen (Rotterdam 1878) was oprichter, directeur en grootaandeelhouder van de
Vereenigde Industrieën Rotterdam (V.I.R.) N.V.

De V.I.R. was gevestigd aan de Oudedijk in Rotterdam, is voortgekomen uit een breifabriek
en produceerde voornamelijk textielproducten en gloeilampen. De gloeilampenfabriek is
later verkocht aan Philips.

Voor het Beleidsplan van de G.Ph. Verhagen - Stichting klik hier

Het privacy beleid van de G. Ph. Verhagen Stichting is desgewenst op te vragen bij
het Secretariaat.

De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Anbiregistratie: RSIN 804721233

 

Doelstelling

 

De G.Ph. Verhagen-Stichting stelt zich ten doel, om de sociale diversiteit en de culturele rijkdom van de stad te versterken. Zij doet dit, door gelden ter beschikking te stellen voor evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen te financieren, die deze doelstelling bevorderen. Exploitatietekorten worden uitgesloten.

 

Beperkingen

Geen bijdragen worden verstrekt voor politieke of godsdienstige activiteiten. Restauratie van kerken komen in een enkel geval in aanmerking voor een subsidie. Exploitatiebudgetten worden doorgaans niet ondersteund en dus ook niet de normale activiteiten van instellingen die voor onder meer toneel, dans, film, congressen, festivals en tentoonstellingen in het leven zijn geroepen. Ook bewonersorganisaties, studiereizen en studentenactiviteiten vallen buiten de doelstellingen. Aanvragen van privépersonen komen ook niet in aanmerking voor honorering.

 

 

Aanvraag

 

Ideeën kunnen klein, wijkgebonden, zijn, maar ook groot en internationaal, mits er een link met
Rotterdam is. Kijk voor de lijst (link) met voorbeelden van gefinancierde activiteiten hier.
De bijdragen worden gefinancierd uit de opbrengsten van het fonds: op het basiskapitaal
wordt niet ingeteerd.

 

De G.Ph. Verhagen-Stichting neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die online zijn
ingediend via deze website. Aanvragen per post en per e-mail worden niet in behandeling
genomen en worden ook niet geregistreerd.

 

De aanvraag dient vergezeld te zijn van de volgende documenten:

- een kopie uittreksel Kamer van Koophandel

- een begroting en dekkingsplan

- een kopie bankafschrift

- en alle verdere documentatie die de aanvraag kan ondersteunen


Belangrijk:

Voor het bestuur is het belangrijk dat aanvragen goed omschreven worden in de
‘Omschrijving’. Geef de inhoud van het project dus goed weer. Gelieve bij het invoeren van de tekst in de ‘Omschrijving’ van het webportal s.v.p. geen vreemde tekens (bijv. #, “, *, etc.) of enters in te voeren; deze geven een foutmelding.

 

Projecten die plaatsvinden vóór de vergadering worden niet gehonoreerd; dien daarom uw aanvraag
tijdig in! Het bestuur vergadert en beslist over de honorering van een aanvraag in principe 4 maal per jaar, zodat rekening gehouden moet worden met een maximale behandel periode van 3 maanden.

 

Wie kan aanvraag indienen?
- Stichting – non-profit

- Vereniging – non-profit

 

Werkgebied: Groot Rijnmond

 

Klik hier om een aanvraag in te dienen.

 

Data vergaderingen in 2024:

1e vergadering: 13 februari

2e vergadering: 21 mei

3e vergadering: 24 september

4e vergadering: 27 november

 

Contact

 

G.Ph. Verhagen-Stichting

Secretariaat G.Ph. Verhagen - Stichting

Schiekade 77

3033 BE Rotterdam

E-mail: secretariaat@verhagenstichting.nl

 

KvK no. 41125354

 

Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

 

 

De bestuursleden ontvangen een onkosten- / vergader vergoeding. Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks een percentage van het vermogen aan zijn doelstellingen te besteden. Het bestuur vergadert in principe 4 maal per jaar zodat rekening gehouden moet worden met een maximale behandel periode van 4 maanden.

 

Daar honorering van alle aanvragen het beschikbare budget zou overtreffen, stelt het bestuur prioriteiten.

Op bezwaren tegen genomen besluiten, zal het bestuur niet ingaan.

 

 

 

 

: de heer A.D. Fontein

: mevrouw I. Huisman-van Baaren

: de heer P. van der Burg

: mevrouw E.F.M. Hintzen-Cuppen

: de heer S.H. van der Stap

 

Jaarcijfers 2022

klik hier

ANBI Publicatieplicht klik hier

Links

 

 

 

Secretariaten aan de Maas wil de pluriformiteit aan goede doelen stichtingen in Rotterdam,
de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), in stand helpen houden.

 

 

 

De FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.

Meer dan 350 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede
doelen op uiteenlopende gebieden als gezondheidszorg, maatschappelijk welzijn, sport,
cultuur, natuur en milieu, verduurzaming en ontwikkelingssamenwerking.

 

 

>

G.Ph. Verhagen-Stichting

Schiekade 77, 3033 BE Rotterdam, E-mail: secretariaat@verhagenstichting.nl, KvK no. 41125354
Web Design Drukkerij G.B. 't Hooft B.V., Rotterdam

 

Juni 2023